Adira.co.il עיצב חדר התקשורת שהוקם לביקור האפיפיור-יחסי ציבור לאתרי אינטרנט

פורטל Adira.co.il מעניק חסות לעיצוב חדר התקשורת הבינלאומי שהוקם בעיריית ירושלים וילווה את התקשורת הישראלית והבינלאומית במהלך סיקור ביקור האפיפיור בישראל פורטל Adira.co.il, מקבוצת מרכז הבנייה הישראלי, עיצב את מרכז התקשורת הלאומי בעיריית ירושלים, במהלך ביקור האפיפיור בישראל. פורטל Adira.co.ilמעניק ראשית לעיצוב מרכז התקשורת המיוחד שהוקם בעיריית ירושלים וילווה את התקשורת הישראלית והבינלאומית במהלך ביקורו של האפיפיור,…